Уведомление за проект  № BG06RDNP001-4.015-0059-C01

Уведомление за проект  № BG06RDNP001-4.015-0059-C01

На 08.08.2023 година, Алмонд Ленд ЕООД подписа договор Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на бадеми в с. Момково, общ. Свиленград. Проекта е финансиран по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Настоящият инвестиционен проект включва изграждане на цех за първична преработка и съхранение на бадеми в силози. Проектът ще се реализира в землището на с. Момково, община Свиленград. Инвестицията е насочена към преработка на бадемови ядки за консумация, над 80 % които са собствена продукция. Предвижда се в предприятието да се обработват 550 тона суровина бадеми годишно. Ще бъде закупено и автоматизирано технологично оборудване за преработка на бадемите, чрез което ще се постигне пълна автоматизацията на процесите. Капацитетът на оборудването е 4.8 тона ядки на ден. Модерните технологии ще позволят пълна автоматизация на процеса по преработка на ядките. Модерната техника е гаранция за ефективен агробизнес и е в основата на едно съвременно предприятие.

Закупуваните активи са иновативни за кандидата и са с висока функционалност.

Уведомление за проект  № BG06RDNP001-4.015-0059-C01