Уведомление за проект BG06RDNP001-4.012-1278-C01

Уведомление за проект BG06RDNP001-4.012-1278-C01

На 27.01.2023 година, Алмонд Ленд ЕООД подписа договор за подпомагане на проект “Закупуване на специализирани машини и съоръжения за земеделското стопанство, свързани с подобряване на иновациите и напояването на черупкови овощни видове за стопанството на Алмонд Ленд“. Проектът е финансиран по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Благодарение на изпълнението на проекта ще се подобри цялостно икономическото състояние на дружеството, ще се оптимизира технологията на производство в стопанството, с цел да се покрият изискванията за съвременно, устойчиво земеделие. Закупуваните активи са иновативни за стопанството и са с висока функционалност. Те ще улеснят и подобрят условията за работа и отглеждане на трайните насаждения в стопанството.

Модерните технологии позволяват пълна автоматизация на поливките и подхранването на растенията, а прибирането на реколтата може да се механизира почти на 100%. С новите машини ще се намалят и негативните въздействия на амортизираната техника върху околната среда.

Модерната техника е гаранция за ефективен агробизнес и е в основата на едно съвременно стопанство. Планира се машините и съоръженията по проекта да бъдат закупени за 6 месеца, за да може по-бързо да бъдат включени в дейностите на стопанството.